விண்ணப்பம்-2024

விண்ணப்ப படிவங்கள்

போட்டிகள்

பிரிவு – 1 – பேச்சு

பிரிவு – 1 – ஆத்திசூடி

பிரிவு – 2 – பேச்சு

பிரிவு – 2 – கொன்றைவேந்தன்

பிரிவு – 3 – சொல்வதெழுதுதல்

பிரிவு – 3 – பேச்சு

பிரிவு – 3 – திருக்குறள்

பிரிவு – 4 – சொல்வதெழுதுதல்

பிரிவு – 4 – பேச்சு

பிரிவு – 4 – திருக்குறள்

பிரிவு – 5 – சொல்வதெழுதுதல்

பிரிவு – 5 – திருக்குறள்

பிரிவு – 5 – பேச்சு 

பிரிவு – 5 – பொது அறிவு

பிரிவு – 6 – திருக்குறள்

பிரிவு – 6 – பேச்சு

பிரிவு – 6 – பொது அறிவு