விண்ணப்பம்-2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

விண்ணப்ப படிவங்கள்

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

போட்டிகள்

பிரிவு – 1 – பேச்சு

பிரிவு – 1 – ஆத்திசூடி

பிரிவு – 2 – பேச்சு

பிரிவு – 2 – கொன்றைவேந்தன்

பிரிவு – 3 – சொல்வதெழுதுதல்

பிரிவு – 3 – பேச்சு

பிரிவு – 3 – திருக்குறள்

பிரிவு – 4 – சொல்வதெழுதுதல்

பிரிவு – 4 – பேச்சு

பிரிவு – 4 – திருக்குறள்

பிரிவு – 5 – சொல்வதெழுதுதல்

பிரிவு – 5 – பேச்சு

பிரிவு – 5 – திருக்குறள்

பிரிவு – 6 – பேச்சு

பிரிவு – 6 – திருக்குறள்